www.esperantoazia.net (kaoem.esperanto.or.kr)
Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto Movado - Oficiala Retejo de KAOEM

Komisiono

Azia-Oceania Komisiono (KAOEM)

La komisiono estas labor-grupo de reprezentantoj de landoj en Azio kaj Oceanio.

Regularo de la komisiono
1. Rolo
1) La komisiono respondecas pri la Esperanto-movado en Azio kaj Oceanio kiel unu el la komisionoj de UEA.
2) La komisiono agadas por Esperanto-movado en Azio-Oceanio, kunlaborante kun ĉiuj landaj asocioj en Azio-Oceanio.
2. Komisionanoj
1) Komisionanoj elektiĝas po unu el landaj asocioj en Azio-Oceanio aliĝintaj al UEA, nome Barato, Ĉinio, Irano, Israelo, Japanio, Koreio, Mongolio, Nepalo, Pakistano, Taĝikio, Vjetnamio, Aŭstralio kaj Novzelando.
2) Ili estas nove elektitaj ĉiun trian jaron.
    *Elektoj okazis en 1995, 1998, 2000 kaj 2004 dum Uk-oj kaj 2008 en la 5a AK (anstataŭ en 

2007 en la UKen Jokohamo), 2010 en la 6a AK, 2013 en la 7a AK, 2016 en la 8a AK.
    * Mandatperiodo koincidu kun la elekto de UEA-estraranoj, do en la sekvaj elektoj okazis  

en 2010 en la 6a AK en Mongolio, en 2013 en la 7a AK en Israelo kaj en 2016 en la 8a AK en Ĉinio.
3) Kiam komisionano demisias, lia/ŝia landa asocio elektas la novan.
4) Prezidanto, vic-prezidantoj, sekretario ktp. estas elektitaj inter komisionanoj laŭ iliaj 

voĉdonoj.
5) Oficperiodo de la prezidanto povas esti du-perioda, nome 6 jaroj.
6) Komisionanoj devas ĉiam konscii, ke ili estas elektitaj de sia landa asocio kaj devas havi

konstantan kontakton kun ĝi.
7) La komisiono povas nomumi helpantojn laŭbezone, kiuj helpas la komisionanojn.

3. Kunsido kaj decido
1) Kunsido de la komisiono estas valida, kiam minimume duono de komisionanoj (inkluzive de la

prezidanto) ĉeestas.
2) Decido estas farita per pli multaj voĉoj el la ĉeestantaj membroj. Kiam por- kaj kontraŭvoĉoj

estas egalnombraj, la prezidanto decidas.
3) Oni povas decidi per voĉdonoj pere de interreto.
4) Grava decido estas valida post kiam ĝi estas agnoskita de UEA kaj la aliĝintaj landaj asocioj.

 ******************************************* 


Komisionanoj (Landaj reprezentantoj) /2019-2022/

      Okcidenta kaj Centra Azio

      Suda Azio

      Sud-Orienta Azio kaj Oceanio

      Orienta Azio

Honoraj prezidantoj de KAEM

Estrarano de UEA (pri Azio)

Redaktejo de la bulteno “Esperanto en Azio kaj Oceanio”

 • Albert Stalin Garrido (s-ro), aganta redaktanto
 • Kawamoto Hiromi (s-ro), redaktanto
 • Nisinaga Atusi (s-ro)
 • Inumaru Fumio (s-ro)

 

HISTORIO DE LA KOMISIONO (KAEM)

1990 majo

 • 1) Unua numero de “Esperanto en Azio” eldoniĝis.
  Eldonanto: prof. d-ro SO Gilsu (estrarano de UEA pri la azia agado)
  Redaktanto: Joachim WERDEN (Polujo)
 • 2) Laborplano de SO Gilsu koncerne al la azia agado (dokumento 1)

1990 aŭgusta numero

 • Anonco pri “senpaga aliĝo de aziaj aktivuloj al UEA”

1990 decembra numero

 • Propono de “Projektoj por la laborplano pri azia movado” (dokumento 2)

1991 oktobra numero

 • Ŝanĝo de redaktanto de “Esperanto en Azio”, Eldonanto: prof. d-ro SO Gilsu (Koreio), Redaktanto: DOI Ĉieko (Japanio)

1992 februara numero

 • Reviziita “Projektoj por Azia Movado A, B, C, Ĉ, D” (dokumento 3)
  La 5-a Azi-Pacifika Kongreso de Esperanto en Qingdao, Ĉinio

1994 julio en Seulo

 • Fondiĝo de KAEM (dokumento 4)

1994 Azia Karavano ’94

 • Naŭ membroj el aziaj landoj vojaĝis al Koreio kaj kvar el ili Japanio.

1995

 • Eldoniĝis “Gvidlibro pri Esperanto-Movado en Azio” el Mevo-Libroj en Japanio, laŭ la projekto de UEA, kompilite de s-ino DOI Ĉieko

1995 oktobra numero

 • 1) Ŝanĝo de eldonanto de “Esperanto en Azio”, Eldonanto: TAKEUTI Yosikazu, prezidanto de KAEM (Japanio)
 • 2) Raporto pri KAEM-kunsido (dokumento 5)

1996 la 22-la 25a de aŭgusto

 • La unua Azia Kongreso de Esperanto en Ŝanhajo, Ĉinio (584 partoprenantoj el 18 landoj)

1999 la 22a-la 25a de aŭgusto

 • La dua Azia Kongreso de Esperanto en Hanojo, Vjetnamio (420 partoprenantoj el 16 landoj)

2001 aŭgusto en Zagrebo

 • Oni decidis novan konsiston de KAEM, nome po unu komisionano el Ĉinio, Koreio,
 • Japanio, Barato, Pakistano kaj Vjetnamio (E-asocioj aliĝintaj al UEA)

2002 majo

 • Ŝanĝo de redaktanto de “Esperanto en Azio”: HORI Yasuo (Japanio)

2002 la 23a-la 26a de aŭgusto

 • La tria Azia Kongreso de Esperanto en Seulo, Koreio (448 partoprenantoj el 15 landoj)

2004 la 24a-la 31a de junio

 • La 89a Universala Kongreso de Esperanto en Pekino, Ĉinio (2031artoprenantoj el 51 landoj)
 • Jarlibro de KAEM 2004 aperis.

2005 majo

 • 50 numeriĝo kaj 15a datreveno de “Esperanto en Azio”
 • Jarlibro de KAEM 2005 aperis.

2005 aŭgusto

 • En 2005 Irana Esperanto-Asocio aliĝis al UEA kaj aŭtomate unu reprezentanto de Irano estiĝis KAEM-ano, kaj oni elektis s-ron Reza Torabi tia.
 • KAEM konsistas el 7 membro-ŝtatoj: Barato, Ĉinio, Irano, Japanio, Koreio, Pakistano, Vjetnamio.

2005 la 25a-la 28a de aŭgusto

 • La kvara Azia Kongreso de Esperanto en Kathmando, Nepalo, kiu estis prokrastita de marto ĝis aŭgusto pro la politika malstabilo en Nepalo.
 • Estas malfacile kalkuli precize la nombron de la partoprenantoj. Laŭ la kongresa libro la nombro de la aliĝintoj estis 171. En la “Antaŭ-Kongresa Renkontiĝo” (anstataŭa “kongreso” por kuraĝaj aliĝintoj) partoprenis ĉirkaŭ
  100 homoj inkluzive de 24 el ekster Nepalo kaj en tiu ĉi Azia Kongreso ĉirkaŭ 120 inkluzive de 36 el ekster Nepalo.
 • Ĉi-foja eksterlanda partoprenantaro konsistis el 24 japanoj, 6 baratanoj, 2
  ĉinoj, 1 aŭstraliano, 1 vjetnamo kaj 2 hispanoj.

2006 aŭgusto (la 91a UK en Firenze, Itralio)

 • Nepalo membriĝis la UEA, sekve Nepala Esperanto-Asocio rajtis sendi sian reprezentanton al KAEM.
 • KAEM sendis Bharat Ghimire (Nepalo) en aŭgusto kaj septembro al Filipinoj kaj sukcesis fondi Esperanto-Asocio por Filipinoj.
 • Nova TTT-ejo estis starigita (decembro).
 • Jarlibro de KAEM 2006 aperis.

2007 julio kaj aŭgusto

 • La 63a Internacia Junulara Kongreso en Hanojo, Vjetnamio
 • Por sukcesigi la IJK, KAEM sendis 6 nepalanojn al Hanojo, parte subvenciinte.
 • La 92a Universala Kongreso de Esperanto en Jokohamo, Japanio
  JEI invitis 20 aziajn aktivulojn al Japanio. Dank’ al tiu projekto la 92a UK sukcesis aziece.
 • Asocio de Esperantistoj de Taĝikio aliĝis al UEA.
 • Jarlibro de KAEM 2007 aperis.

2007 novembro

 • KAEM sendis Venkatesh Reddy (Barato) al Srilanko por vigligi la movadon okaze de la 5a Azia Kongreso.
 • Tri el la asocianoj partoprenis en la 5a AK.

2008 la 11a-15a de februaro

 • La 5a Azia Kongreso de Esperanto en Bangaloro, Barato, kun la temo “Esperanto en multlingva Azio”. 254 aliĝintoj, 160 partoprenintoj el 29 landoj (el Azio 13, el ekster Azio 16)
 • Novaj KAEM-anoj estis elektitaj. Prezidanto: LEE Jung-kee (Koreio), Vicprezidantoj:  Wang Ruixiang,(Ĉinio), Tran Quan Ngoc (Vjetnamio), sekretario/ kasisto: Ranganayakulu (Barato). Israelo re-membriĝis al KAEM (KAEM konsistas el 10 membroj).
 • “Esperanto en Azio” ekeldoniĝis kvarfoje jare (antaŭe trifoje).

2008 julio

 • La 93a Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo, Nederlando
 • Jarlibro de KAEM 2008 aperis.

2009 marto

 • Nepali-Esperanto-vortaro aperis en marto en nepalo, subvenciite de KAEM.

2009 aprilo

 • LEE Jung-kee kaj s-ino Klarita Velikova el Britio instruis Esperanton en Laoso, sendite de KAEM.

2009 julio-aŭgusto

 •  La 94a UK okazis en Bjalistoko, Pollando, en kiu Mongolio estis akceptita kiel la 70a membro de UEA. Jarlibro de KAEM 2009 aperis.

2009 novembro

 • s-ino Heidi Goes (Belgio) instruis Esperanton en 6 urboj dum 45 horoj, parte subvenciite de KAEM.

2010 majo

 •  En Taĝikio eldoniĝis Esperanto-libro (A5-formato, 357 paĝoj) duone subvenciite de KAEM.

2010 junio

 •  Okazis la 6a Azia Kongreso en Ulanbatoro kun la kongresa temo “Azia Harmoniiĝo per Esperanto” la 19an – la 23an de junio. La nombro de la aliĝintoj estis 254 el 33 landoj kaj la efektivaj partoprenantoj estis 215 el 27 landoj.
 •  Dum la AK estis elektitaj s-ro Sasaki Teruhiro kiel la nova prezidanto kaj la nova estraro de KAEM.
 •  Jarlibro de KAEM 2010 aperis.

2010 decembro

 • la 29a Komuna Seminario okazis en Hanojo, Vjetnamio. Partoprenantoj el 5 landoj.

2011 februaro-marto

 • La 9a Internacia Himalaja Renkontiĝo en Nepalo 65 partoprenantoj el 6 landoj.
 • la 11an de marto okazis katastrofo en Japanio pro la tertremo, cunamo kaj nuklea akcidento.

2011 oktobro

 •  La 98a Japana Kongreso kaj la 43a Korea Kongreso, kaj la 30a Komuna Seminario okazis samloke, samtempe en la urbo Seongnam en Koreio.
 • Jarlibro de KAEM 2011 ne aperis.

2012 marto

 •  La 1a Sud-Azia Seminario en Katmando, Nepalo.

2012 julio-aŭgusto

 • La 45a ILEI-Konferenco en Kunming, Ĉinio.
 •  La 98a UK en Hanojo, Vjetnamio.
 •  La 68a IJK en Hanojo, Vjetnamio.

2012 decembro

 •  la 31a Komuna Seminario okazis en Hachioji, Japanio.

2012

 •  Jarlibro de KAEM 2012 aperis

2013 februaro-marto

 •  La 10 Internacia Himalaja Renkontiĝo en Nepalo kun partopreno de entute 45 esperantistoj, kaj simila nombro, nur parton. La partoprenantoj inkluzivas 10 personojn el Japanio, 2 el Pollando, 4 el Francio, 1 el Rumanio kaj 1 el Danio.

2013 aprilo

 •  la Unua Indonezia Esperanto-Kongreso okazis en Bogor, Okcidenta Javo, en kiu aliĝis 76 personoj el 13 landoj kaj fakte partoprenis 66 personoj el 10 landoj.
 •  La 7a Azia Kongreso en Israelo kun la partopreno de preskaŭ 200 samideanoj el 27 landoj.
 • dum la AK oni elektis novan estraron kaj s-ro Wang Ruixiang el Ĉinio estis elektita kiel prezidanto de KAEM.
 •  dum la 7a Ak oni decides, ke la 8a AK okazos en Ĉinio en 2016.

2013

 • Jarlibro de KAEM 2013 aperis.

 

Gravaj dokumentoj

(1) Laborplano de SO Gilsu koncerne al la azia agado (majo 1990)

 • 1. Kunlaboro de aliĝintaj landaj asocioj
 • Japana Esperanto-Instituto (1956) Korea Esperanto-Asocio (1976)
 • Ĉina Esperanto-Asocio (1980) Pakistana Esperanto-Asocio (1989)
 • Esperanto-Ligo de Israelo (1960)
 • 2. Havi novajn aliĝintajn asociojn
 • 3. Plifortigi aŭ starigi landajn asociojn
 • 4. Semi nian movadon en la landoj, kie ne estas la Esperanto-movado
(2) Projektoj por la laborplano pri Azia Movado (decembro 1990)
 • Projekto A: Kunlaboro de aliĝintaj landaj asocioj
 • Projekto B: Sendi kompetentajn instruistojn al landoj, kie ne ekzistas la movado aŭ kie estas bezonataj altnivelaj instruistoj pri Esperanto
 • Projekto C: aligi aziajn aktivulojn al UEA
 • Projekto Ĉ: sendi aziajn aktivulojn al progresintaj (pri movado) landoj
 • Ĉ-1: studvojaĝoj en aziaj landoj, precipe en Japanujo kaj Koreujo
 • Ĉ-2: studvojaĝo en eŭropaj landoj, precipe en orienta Eŭropo

(3) Projektoj por Azia Movado A, B, C, Ĉ, D (februaro 1992)

 • Projekto A: Kunlaboro de aliĝintaj landaj asocioj
 • A-1 regule kunveni en ĉiu UK
 • A-2 interŝanĝadi informojn regule
 • A-3 kunlabori por sukcesigi la Pacifikan Kongreson en Ĉingdao, 1992
 • Projekto B: Sendi kompetentajn instruistojn al landoj, kie ne ekzistas la movado aŭ kie estas bezonataj altnivelaj instruistoj pri Esperanto
 • Projekto C: aligi aziajn aktivulojn al UEA
 • Projekto Ĉ: sendi aziajn aktivulojn al progresintaj landoj
 • Ĉ-1: studvojaĝoj en aziaj landoj (Japanio kaj Koreio)
 • Ĉ-2: studvojaĝo en eŭropaj landoj
 • Projekto D: helpi pri E-libroj
 • D-1: eldono de necesaj libroj
 • D-2: transdoni librojn de donacontoj al aziaj E-kluboj, asocioj kaj individuoj kaj alvokoj al ĉiuj esperantistoj kaj E-organizoj

(4) La Protokolo de la unua kunsido de KAEM (julio 1994)

 • Kadre de la 79a UK en Seulo, oni kunsidis por diskuti pri la azia Esperanto-movado dufoje en la 25a (fermita kunsido) kaj 30a (malfermita) de julio 1994. Laŭ la iniciato de d-ro SO Gilsu, la estrarano de UEA, oni diskutis kaj decidis establi la komisionanon pri azia movado. En la kunsido oni elektis tri elektokomisionojn: d-ro SO Gilsu, s-ro YAMASAKI Seiko el Japanio kaj s-ro ZOU Guoxian el Ĉinio, kaj ili, laŭ la rekomendoj en la kunsidoj de respektivaj asocioj, ŝanĝis la nomon al Komisiono de Komitato, kaj elektis kvin komisionanojn: s-ro TAKEUTI
 • Yosikazu kaj s-ino SYOZI Keiko el Japanio, s-ro ZOU Guoxian el Ĉinio, kaj s-ro Puramo CHONG kaj s-ro LEE Jung-Kee el Koreio.
 • Tiuj nove elektitaj kvin komisionanoj unuafoje kunsidis en la 28a de julio kaj diskutis frontitajn problemojn pri azia movado kaj jen estas la rezultoj en tiu kunsido.
 • 1. La oficiala nomo de la komisiono estu “Komisiono pri Azia Esperanto-Movado”
 • (mallongige K.A.E.M.)
 • 2. S-ro TAKEUTI Yosikazu estis elektita kiel la ĉefkomisionano, kaj d-ro Puramo CHONG kiel la sekretario de la komisionano.
 • 3. La mandato de la komisionanoj iras ĝis la jaro 1995 en Tamperea UK.
 • 4. La komitato plenumas sian taskon kunlabore kun d-ro SO Gilsu, nuna estrarano pri azia movado de UEA.
 • 5. En la kazo de eksiĝo de komisionanoj, la koncerna landa asocio rekomendas la sekvanton.
 • 6. La unua Azia Kongreso (AK) okazos en Ĉinio, kaj oni komisias la definitivan lokon al la decido de Ĉina Esperanto-Ligo. La plej taŭga tempo por la unua AK estu espereble la komenco de majo de la jaro 1996 kaj la periodo kvar tagoj.
 • 7. La ofteco de AK estu espereble ĉiu tria jaro, sed oni ne plene decidis tion sed prokrastas ĝis la decido en la unua AK.
 • 8. La komisiono morale subtenas la “Internacia Himalaja Renkontiĝo”, kiun okazigas Nepala Esperanto-Asocio en la 9a de marto, 1995.
 • 9. La komisiono sendas tiun ĉi protokolon, subskribitan de kvin komisionanoj, al ĉiuj landaj asocioj, instancoj kaj aktivuloj en Azia regiono.

(5) Kunsido de KAEM (la 24 de julio 1995 en Tampereo, Finnlando)

 • 3.1.1 renovigo de la mandato de KAEM: finiĝis la oficoperiodo de la ĝisnuna komisionanaro, kaj landaj organizoj elektis jenajn personojn por la komisiono:
 • ZOU Guoxiang kaj WANG Jianbing el Ĉinio
 • TAKEUTI Yosikazu kaj SYOZI Keiko el Japanio
 • Puramo CHONG kaj MA Yong-tae el Koreio
 • Inter si oni elektis s-ron TAKEUTI kiel prezidanto, s-ron CHONG kiel sekretarion.
 • 3.1.2 Oficoperiodo: trijara
 • 3.1.3 Azia Kongreso okazos ĉiun trian jaron.
 • 3.1.4 Oni nomumis s-inon DOI Ãieko redaktanto de “Esperanto en Azio”, oficiala bulteno de la komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado.
 • 3.1.5 Azia Projekto iniciatita kaj prizorgata de SO Gilsu, ĝisnuna UEA-estrarano pri Azia Agado: Leviĝis demando, ĉu KAEM daŭrigu la projekton. Kaj ĝenerala opinio estis pristudi ĝin kaj fari laborgrupon dum la Unua Azia Kongreso.

(6) Projektoj por Azia Movado A, B, C, Ĉ (2001~2003)

 • Projekto A: Kunlaboro de aliĝintaj landaj asocioj
 • A-1: regule kunveni en ĉiu UK kaj Azia Kongreso
 • A-2: interŝanĝadi kaj sendi informojn
 • Projekto B: Sendi kompetentajn instruistojn al landoj, kie ne ekzistas la movado aŭ kie estas bezonataj altnivelaj instruistoj de Esperanto
 • Projekto C: aligi aziajn aktivulojn al UEA
 • Projekto Ĉ: helpi pri E-libroj
 • Ĉ-1: eldono de necesaj libroj
 • Ĉ-2: transdoni librojn de donacantoj al aziaj Esperanto-kluboj, asocioj kaj individuoj, kaj alvokoj al ¤iuj esperantistoj kaj Esperanto-organizoj

(7) Projektoj por Azia Movado A, B, C, Ĉ, D (2004~)

 • En 2004 plimultiĝis eroj de la projektoj kiel la nunaj:
 • Projekto A: Azia Kongreso (A1-2)
 • Projekto B: Kunlaboro (B1-6)
 • Projekto C: Rilate al UEA kaj ILEI (C1-4)
 • Projekto Ĉ: Edukado (A1-2)
 • Projekto D: Esperanto-libroj (D1-4)

(8) Gravaj decidoj en la KAEM-kunsido en Vilno, Litovio, en 2005

 • 1) Oficperiodo de prezidento de KAEM
 • La prezidanto de KAEM havu 2 oficperiodojn (6 jarojn) kaj ne plu kaj ke la elekto okazu dum la Azia Kongreso.
 • 2) Azia Kongreso okazu ĉiun duan jaron ekde la kvina Azia Kongreso en 2008.

(9) Divido de Azio en kvar regionojn” (* respondeculo) (2008 la 5a AK)

 • Azio estas tro vasta. Ni decidis dividu aziajn landojn en la subaj 4 grupoj, kaj la regionaj respondeculoj (kun *) havu respondecon pri la evoluo de la movado en la respektivaj regionoj.
 • 1) Orienta Azio: Ĉinio*, Japanio*, Koreio*, Mongolio, azia parto de Rusio
 • 2) Sudorienta Azio: Vjetnamio*, Indonezio, Filipinoj, Tajlando, Kamboĝo, Singapuro, Malajzio ktp.
 • 3) Sudmeza Azio: Barato*, Nepalo*, Bangladeŝo, Srilanko
 • 4) Okcidenta Azio: Irano*, Afganio, Pakistano*, Taĝikio*, Uzbekio, Turkio, Israelo

(10) Aziaj kongresoj (2010 la 6a UK)
La postaj Aziaj kongresoj 

 • 1.  La 7-a Azia Kongreso de Esperanto okazos en Israelo en 2013 por eviti la kolizion kun la UK en Hanojo en 2012.
 • 2. Poste AK okazos daŭre en ĉiu dua jaro.
 • *  La 8a AK okazos en Ĉinio en 2016 lau la decido dum la 7-a Azia Kongreso.

(11) Aliĝoj al UEA

 • 1956: Japana Esperanto-Instituto
 • 1961: Esperanto-Ligo en Israelo
 • 1976: Korea Esperanto-Asocio
 • 1980: Ĉina Esperanto-Ligo
 • 1989: Pakistana Esperanto-Asocio
 • 1996: Vjetnama Esperanto-Asocio, Federacio Esperanto de Barato
 • 2005: Irana Esperanto-Asocio
 • 2006: Nepala Esperanto-Asocio
 • 2007: Asocio de Esperantistoj de Taĝikio
 • 2009: Mongola Esperanto-Societo
 • 2015: Indonezia Esperanto-Asocio

 

Se vi havas ajnan demandon/peton pri cxi tiu retejo, bonvolu sendi ret-mesagxon al [email protected].